Virkebeskrivelse og vedtægter for

Silkeborg Sti- og Sporbyggerlaug (SSSL)

SSSLs virke

Vi vil være en samlende interesseorganisation for klubber og foreninger, såvel som uorganiserede og private brugere, som samarbejder om at gøre Silkeborgs skove tilgængelige.

Vi elsker skovene omkring Silkeborg! Vi mener de rummer Danmarks største potentiale for gode naturoplevelser for alle. Der skal være mulighed for både underholdende og udfordrende oplevelser, samt fredelige og rolige aktiviteter i absolut stilhed.

Langt de største skovarealer omkring Silkeborg er ejet af Naturstyrelsen. Derfor er Naturstyrelsen Søhøjlandet vores vigtigste samarbejdspartner. Vi ønsker at diskutere og udvikle retningslinjer og praksis, samtidig med at vi selvfølgelig respekterer de til enhver tid gældende regler. Vi ønsker at være en troværdig samarbejdspartner for NST og Silkeborg Kommune m.fl. – også om 10 år.

Vi vil arbejde for velplanlagte, bæredygtige løsninger. Vores udgangspunkt er, at der er plads til alle. Det handler om at indrette skovene på en intelligent måde så aktiviteterne ikke står i vejen for, eller forstyrrer, hinanden.

Vi vil udarbejde og realisere en vision for udvikling af Danmarks bedste sti- og spornetværk. Med den kan vi arbejde for at styre de forskellige brugergruppers færdsel og adfærd gennem opfordring fremfor forbud. Ved at etablere stier og spor af højeste kvalitet, kan vi skabe bedre oplevelser for alle. Vi mener IKKE at forbud er vejen frem.

Vi vil uddanne os og opbygge viden, ekspertise og erfaring og dele ud af den. Vores viden om anlæg og vedligehold skal være tilgængelig for alle og vi vil indgå i erfaringsudveksling med ligesindede. Vi ønsker på sigt at blive et erfarings- og videncentrum for sti- og sporbygning i Danmark. Dette kan kun ske i tæt samarbejde med Naturstyrelsen.

Vores primære værktøj er dialogen. Her har vi mulighed for at lære om hinandens aktiviteter og motivation og få forståelse for hinandens synspunkter. Vi har respekt for vores samarbejdspartnere og hinanden.

Vores andet værktøj er frivillig arbejdsomhed. Vi vil opbygge vores egen værktøjsbank og organisere os, for at gøre arbejdet med anlæg og vedligehold motiverende, fleksibelt og effektivt. Via samarbejdsaftaler vil vi forpligte os til at deltage aktivt i etablering og vedligehold af stier og spor.

Vi ønsker at være aktiv partener i visionære projekter om planlægning, anlæg og vedligehold af sti- og spornetværker og medvirke til at forsøge at rejse midler til dette gennem en kombination af egen og ekstern finansiering.

Vedtægter

§ 1 Foreningens navn er ”Silkeborg Sti- og Sporbyggerlaug”

§ 2 Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune

§ 3 Foreningens formål

Stk. 1: At fremme udvikling, etablering og vedligehold af oplevelsesrige og underholdende stier og spor i høj kvalitet, tilpasset det danske klima og den danske geologi, for brugere på alle niveauer, i skovene omkring Silkeborg.

Stk. 2: At mobilisere, samle og koordinere alle der bakker op om det i § 3, stk. 1 nævnte formål og engagere og organisere disse til realisering af foreningens vision.

Stk. 3: At fremme samarbejdet mellem brugere af stier og spor, Naturstyrelsen, lodsejere, Silkeborg Kommune og eksterne aktører, der støtter det i § 3, stk. 1 beskrevne formål.

§ 4 Medlemskab

Stk. 1 Enhver med interesse i foreningens § 3 kan indmelde sig.

Stk. 2 Det forventes, i den udstrækning det gør sig muligt, at foreningens medlemmer deltager i de i § 3 nævnte punkter.

Stk. 3 Et medlem, der bevidst modarbejder foreningens virke, kan ekskluderes af bestyrelsen ved enstemmigt flertal.

§ 5 Bestyrelse

Stk. 1 Ethvert medlem af foreningen er opstillingsberettiget.

Stk. 2 Bestyrelsen består af 5 medlemmer samt to suppleanter. Bestyrelsen

konstituerer sig selv på først kommende møde med formand, næstformand og

kasserer.

Stk. 3 Foreningens revisor samt revisorsuppleant er på valg hvert år.

Stk. 4 Formanden og kasseren er på valg hvert andet år. Øvrige medlemmer og suppleanter er på valg hvert år.

Stk. 5 Foreningens medlemmer opnår stemmeberettigelse efter et års medlemsskab, jf. § 4 stk. 2 og 3.

Stk. 6 Bestyrelsen er beslutningstagere gennem simpelt flertal.

Stk. 7 Foreningen tegnes af formanden og kasseren i forening.

§ 6 Generalforsamling

Stk. 1 Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

Stk. 2 Den ordinære generalforsamling afholdes vanligt i januar og indkaldes via foreningens Facebook-gruppe minimum 14 dage før.

Stk. 3 På den ordinære generalforsamling skal følgende dagsorden behandles

 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere
 2. Formanden aflægger bestyrelsens beretning
 3. Forelæggelse af den reviderede årsrapport
 4. Forelæggelse af budget for det næste år
 5. Behandling af rettidigt* indkomne forslag.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer jf. § 5
 7. Valg af bestyrelsessuppleanter jf. § 5
 8. Valg af revisor samt suppleant jf. § 5
 9. Eventuelt

*Rettidigt indkommet defineres som 7 dage før ordinær generalforsamling.

Stk. 4 Bestyrelsen indkalder til ekstraordinær generalforsamling med min. 14 dages varsel, i fald emner af væsentlig eller principiel betydning skal drøftes.

§ 7 Ledelse

Bestyrelsen varetager den daglige ledelse af foreningen. Denne består primært af flg. områder ud over ad hoc opgaver:

 1. Planlægning og eksekvering af sti- og sporbyggedage.
 2. Kontakt til Naturstyrelsen og Silkeborg Kommune med rådgivning og

vejledning omkring etablering og renovering af spor (jf. § 3)

 1. Formidlingsorgan mellem brugere af stier, spor og faciliteter og myndigheder mm.

Det pålægger ikke foreningens virke at fremskaffe finansielle midler til etableringen af stier og spor, men udelukkes heller ikke.

§ 8 Regnskab

Foreningens regnskab følger kalenderåret. Eventuelle overskud henstilles til projekter jf. § 3.

§ 9 Vedtægtsændringer

Til ændring af vedtægterne skal mindst 2/3 af de afgivne stemmer på generalforsamlingen være til flertal for ændringsforslaget.

§ 10 Ophør

Stk. 1 Opløsning af foreningen kræver et flertal på 2/3 af generalforsamlingen eller den ekstraordinære generalforsamlings fremmødte medlemmer.

Stk. 2 Ved foreningens ophør tilfalder eventuelt overskydende midler Naturstyrelsen Søhøjlandet. Midlerne øremærkes projekter jf. § 3.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 17.01.2016